Makineri Bashkekohore

Ne vitin 1996 u krijua kompania e pare shqiptare ne fushen e shpim kerkimit hidrogjeologjik e njohur me emrin “SEMANI” shpk, e rregjistruar ne rregjistrin tregetar ne 26/02/1996 me aktivitet kryesor sipas kerkeses se tregut per uje te pishem dhe teknologjik, si dhe perforcime ne fushen e ndertimit te skarpateve, bazamenteve te urave me ane te shpimeve te pilotave.

Kerkesa e tregut solli zgjerimin e aktivitetit dhe te makinerive per kete arsye lindi e nevojshme krijimi i nje kompanie tjeter e njohur sot me emrin “TELNIKS” sh.p.k. e rregjistruar ne rregjistrin tregetar ne 04/06/2008.

Kompania “TELNIKS” sh.p.k. disponon te gjitha llojet e makinerive e paisjeve fushen e ndertimit te pilotave te diametrave te ndryshem, diafragmave, perforcim bazamente, ankerimit jetgrouding, germimeve te gropave me thellesi te ndryshme, studimeve gjeologo-inxhnerike. etj dhe staf te specializur inxhniero-teknik me nje pervoje te sukseshme per projektimin dhe ndertimin e tyre.

Gjate viteve u zgjerua aktiviteti ekonomik financiar i kompanise, duke bere te mundur jo vetem arritjen e treguesve te efektivitetit financiar dhe rritjes se ndjeshme te volumit te punimeve, por njekohesisht eshte krijuar e zgjeruar stafin teknik me inxhiniere (nga te cilet pjesa me e madhe eshte me pervoje te gjate pune), eshte kompletuar stafi perdorues me manovratoret e makinerive dhe paisjeve te punes dhe gradualisht eshte rritur aftesimi profesional ne njohjen e mire te punes dhe te makinerive.

Zgjerimi i aktivitetit ne drejtim te ndertimit te diafragmave, nje fushe e re kjo per ndertimin shqiptar ne pergjithesi, çoi ne bashkepunimin me specialiste Italiane me shume pervoje, te cilet punuan dhe dhane eksperiencen e tyre per nje periudhe me teper se nje vit prane firmes tone.


Shërbimet Që Ofrojmë


Ndërtime Pilotash

Lexo më shumë →

Ndërtime Diafragmash

Lexo më shumë →

Ankerime Injektime - Testime

Lexo më shumë →

Jet Grounding

Lexo më shumë →

Ngulje & Shkulje Palangolash Metalike Me Vibrator

Lexo më shumë →

Shpime Pusesh Hidrogjeologjike

Lexo më shumë →

Studime Gjeologo - Inxhinierike

Lexo më shumë →

Germime, Transport Dherash Dhe Materiale Inerte

Lexo më shumë →

Projektet tona më të fundit