Diafragma

You are here

Principi Kryesor i një membrane muri është të ndërtojë një mur mbajtes duke gërmuar në terren . Pasi të përfundojë muri i diafragmës mund të përdoret dhe si një mur multifunksional për shembull mur bodrumi, mur mbajtës toke, depozitë mbajtje uji, mur izolues, etj

Gërmimet

Gërmimet (faza 1 deri në fazën 3) mund të bëhen me kova me kavo konvencionale, kova hidraulike apo në të kundërt me paisjen qarkulluese Hydrofraise. Standarti I madhësive shkon nga Dn=600 mm në 1500 mm. Megjithatë diametrat më të gjerë mund të ndërtohet në raste të jashtëzakonshme. Në fillim një mur udhëzues është ndërtuar për të siguruar një pozicion korrekt dhe vepron gjithashtu si një mbështetje për përforcim kafazi para betonimit.

Solucioni i përdorur është në përgjithësi bentoniti,një baltë(argjile)e ngjashme me ate natyrale me kapacitet thiksotropike (viskozitet te larte).Gjate kohes qe gërmimi vazhdon bentoniti derdhet në pjesen e germuar për të mbështetur faqet e gërmimeve.Mbajtja e pareteve anesore e elementit me një peshe specifike më të lartë se sa uji nëntokësor, ben qe elementi te jete I garantur nga shembjet derisa procesi I betonimit te finalizohet.Në disa raste të veçanta bentonitet mund të zëvendësohen nga polimer ose më shpesh nga një përzjerje të polimer dhe bentonite.

Para betonimit (faza 4) bentonitet trajtohen në perzieresin e bentonitit për të hequr thërmijat e vogla të bimëve, betonitet e freskëta apo të trajtuara kthen në kanal për të mbajtur stabilitetin e përgjithshëm të gërmimeve. Sapo shpimi është pastruar dhe është brenda kushteve teknike, kafazi i perforcuar (armatura) të mund të ulet në kanal.

Kafazi i perfocuar (armature hekurit )

Ka një numër faktorësh të cilat përcaktojnë nëse armatura është prodhuar dhe vendosur në një pjesë ose disa elementë të ngjitur së bashku. Për shembull, përmasat, pesha, gjatësia, hapësira në vendqëndrim (kantier), etj (faza 5)
Kujdes duhet të kihet kur detajohet armature sepse duhet siguruar që rrjedha e betonit midis hekurave të armatures dhe te jene te rregulluara me kujdes për të parandaluar të ngjeshjen e armatures se çelikut me token dhe hekurat ndermjet tyre për të siguruar cilësi dhe ndertim te mire te elementit..

Concreting

Procesi i betonimit behet me tub (stad 6). Kjo është e nevojshme për të shmangur ndarjen dhe perzierjen e betonitme bentonitin. Gjate procesit te betonimit tubi I betonimit fillon dhe ngrihet dhe shkurtohet gradualisht ne menyre qe te mos kete bllokim te tubave nga betoni, por gjithmone nje pjese e mire e tubit ngelet brenda ne beton.

Xhuntimet( Joints)

Per te realizuar nje bashkim sa me te mire dhe te tille qe te realizohet papershkueshmeria nga uji midis elementeve (paneleve)ne aplikojme CWS (Coffrage avec WaterStop).Ky sistem, tani i pranuar ne menyre standarde, parashikon vendosjen e një profile(armature) metalike e cila ne vetvete perbehet nga nje flete metalike dhe nje gjysem tub qe do te krijoje elementet femer mashkull si ne figure ne menyre qe te realizohet lidhja me e mire.Pasi perfundon procesi i betonimit ,kjo armature metalike mund te hiqet ne menyre te ngadalshme e tille qe te lejoje realizimin e formes se deshiruar.Keshtu qe pas realizimit te elementit te pare realizohet edhe elementi tjeter pa ndonje problem sepse gjysem tubi I elementit te pare eshte I mbushur me uje pra lire nga betonet duke realizuar keshtu papershkueshmerine nga uji.