Studime Gjeologo Inxhinierike

You are here

  • Vleresim gjeologo inxhinierik te trojeve,
  • Rajonizime gjeologo inxhinierike ne shkalle te ndryshme per zonat urbane dhe ato me premisa per zhvillime turistike,
  • Vleresim te qendrueshmerise se infrastruktures publike (rruge, tunele, diga, ura, hekurudha...)
  • Vleresim te kapaciteteve mbajtese te terrenit, monitorime ne sektoret kritike me aktivitet te zhvilluar gjeodinamik, sektoret me premisa te evoluimit te proceseve te rrezikut gjeologjik,
  • Projekte me masa per rehabilitimin e gjendjes,
  • Studime te hollesishme te faktoreve gjeodinamike qe kondicionojne rreziqet gjeologjike (rreshqitje, shembje, subsidenca etj.) etj..
  • Studime sipas kerkesave emergjente te pushtetit lokal, dhe sipas kerkesave nga te trete.
  • Projekte e studime per nderhyrje te shpejte ne mbrojtje te jetes njerezore, investimeve, veprave te ndryshme etj.